نگاهی خلاقانه و شخصی به یکی از اتفاقات بصری جامعه…